ارزیابی آبگیری و طوفان در فرز

شار‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گردوغبار‬ ‫طوفان ...

2023年4月19日  طوفان‌های گردوغبار علاوه بر اینکه عامل مهمی در هدر رفت خاک، خسارات اقتصادی به بخش‌های صنعتی، کشاورزی و ...

More

ارزیابی نقش پوشش گیاهی و عوامل اقلیمی ...

ارزیابی نقش پوشش گیاهی و عوامل اقلیمی دشت‌های جنوبی البرز در توزیع زمانی و مکانی پدیده گردوغبار: نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری: مقاله 8، دوره 74، شماره 2، شهریور 1400 ، صفحه 339-358 اصل مقاله (1 ...

More

(PDF) بررسی علل و منابع پدیده گرد و غبار و ...

2018年5月10日  طوفان های گردوغبار علاوه بر اختلالاتی که درسیستم حمل ونقل زمینی و هوایی به وجود می آورند باعث بروز آثار ...

More

(PDF) ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب ...

2017年5月23日  در تحقیق حاضر، توزیع مکانی برخی از پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی در بخشی از حوضه لنجانات واقع در جنوب استان ...

More

بررسی ساختار جو در زمان رخداد طوفان ...

طوفان‌های تندری و پدیده‌های ناشی از آن مانند تگرگ، بارش سنگین و سیل‌آسا، صاعقه و باد شدید از مخاطرات اقلیم‌شناسی هستند که بخش وسیعی از تحقیقات اقلیمی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند ...

More

تأثیر آبگیری سد سیمره بر شبکۀ پایش کیفی ...

با توجه به فرایندهای آبی در شبکۀ منابع آب سد و ارزیابی کمی و کیفی نقش آبگیری، نمونه‏برداری کمی و کیفی پیش و پس از احداث سد در یک دورۀ 10 ساله انجام گرفت.

More

ارزیابی ترکیب مدل ANFIS با الگوریتم‌های ...

'ارزیابی ترکیب مدل ANFIS با الگوریتم‌های فراکاوشی بهینه‌سازی در پیش‌بینی طوفان‌های گرد و غبار استان خوزستان', نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری, 73(4), pp. 691-708. doi: 10.22059/jrwm.2020.311676.1540

More

ارزیابی کمّی فرسایش آبی خاک با مدل EPM ...

اشکال فرسایش، مؤلفه‌ها و فرایندهای مؤثر بر آن در یک منطقه، استفاده از مدل‌هایی را الزامی می‌سازد. در این پژوهش برای برآورد فرسایش آبی خاک از مدل EPM با تأکید بر عواملی چون وضعیت توپوگرافی ...

More

ارزیابی و واسنجی روش‌های‌ مختلف ...

وقتی که تنها داده‌های درجه حرارت موجود باشد، روش‌های هارگریوز و ترنت وایت اصلاح شده گزینه مناسبی برای تخمین ETo نسبت به روش FAO PM می‌باشند؛ به طوری که مقدار RMSE (به ترتیب 57/0 و 63/0 میلی‌متر در روز) کمتر از روش FAO

More

تغییر اقلیم؛ توفندها در آینده به عروض ...

2022年1月2日  زمانی که طوفان نیمه استوایی آلفا در سپتامبر سال ۲۰۲۰ به پرتغال رسید، خسارات نسبتا کم آن سر و صدای زیادی نکرد.

More